Java Programming

Trajnimi: Programim në JAVA
Data e fillimit: 15 Tetor
Kohëzgjatja: 40 orë

Çmimi: 110 euro

Aplikoni nga: http://academy.ubt-uni.net/apply-for-a-training/

Informata shtesë:

• Hyrje në Gjuhën Programuese Java. Si të shkruhet, përpilohet dhe të interpretohet një kod në gjuhën programuese Java.
• Si të shkruhet  rezultati (outputi) në një konsolë. Komentimi i kodit Java.
• Variablat dhe Konstantet. Llojet e thjeshta të të dhënave.
• Shprehjet në Java.
• Operatorët dhe (Përparësitë/Rangu më i lartë). Operator i përcaktimit të vlerës.
• Barazia dhe operatorët logjikë.
• Rrjedha e Kontrollit / Deklaratat e Kushtëzuara. Deklarata if. Klausa else. Deklaratat në bllok. Deklaratat e ndërthurrur if.         Deklarata switch dhe tipi i të dhënave enum.
• Deklaratat e Përsëritshme. Unazat while. Unazat do/while. Unazat for. Unazat for each. Iteratorët
• Hyrje në Vargje (Arrays) Vargje (Arrays) shumë dimensionale.
• Shndërrimi/Konvertimi i të Dhënave. Faktorizimi i zgjidhjes.
• Hyrje në programimin e orientuar në objekt.
• Hyrje në Programimin e Orientuar në Objekte duke përdorur gjuhën programuese Java.
• Klasat dhe Objektet.
• Klasat Abstrakte dhe trashëgimia.